ประวัติโรงพยาบาล

       

       โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ตั้งขึ้นโดยคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่นและสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร ( Not – For – Profit Private Hospital) ตั้งอยู่เลขที่ 124 บนเนื้อที่ 12.8 ไร่ ระหว่างถนนสีลมและสุรวงศ์ ดำเนินกิจการทางด้านสาธารณสุขภายใต้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

        โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการมานานกว่าหกทศวรรษ ด้วยยึดมั่นในปณิธาณที่จะให้บริการแก่ชนทุกชั้นอย่างดีที่สุดสมตามพระดำรัสของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย”การให้บริการโดยมีรากฐานมาจากความรักของผู้เชื่อมั่นในพระคุณ พระเมตตาของพระเจ้า ได้ดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ทั้งสุขภาพกายและจิตใจ เพื่อแสดงให้เห็นรูปธรรมของความรักที่แสดงออกโดยการให้ความเอาใจใส่พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยความมีน้ำใจ ยินดีเสียสละอุทิศตนเพื่อรักษาผู้ป่วยให้หาย

        ในอดีต เมื่อครั้งที่มิชชันนารีเข้ามาในประเทศไทย นอกจากจะไปตามที่ต่างๆเพื่อเผยแพร่ศาสนาแล้ว ยังให้การรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นทานแก่ราษฎรทั่วไปด้วย ชาวบ้านจึงเรียกพวกมิชชันนารีว่า "หมอ" ในยุคเมื่อร้อยกว่าปีที่เมืองไทยยังไม่มีแพทย์ไทยแผนปัจจุบัน พวกมิชชันนารีเหล่านี้ถือเป็นผู้บุกเบิกนำการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย เมื่อการรักษาโรคเป็นหน้าที่หนึ่งของมิชชันนารีนอกจากการเผยแพร่ศาสนา องค์การคริสตศาสนาจึงมักส่งมิชชันนารีที่เป็นหมอมารักษาโรค ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะทางด้านการแพทย์ บางท่านยังมีส่วนริเริ่มกิจการอื่นๆ อาทิการตั้งโรงพิมพ์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ การเริ่มกิจการหนังสือพิมพ์

 

        สำหรับในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่เริ่มต้นงานด้านการแพทย์ ของมิชชันนารี เริ่มมีโรงพยาบาลที่ดำเนินงานอยู่ภายใต้มูลนิธิเป็นแห่งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่นได้ร่วมกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซื้อที่ดินบนถนนสีลมมีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ พร้อมอาคารไม้หลังเก่าที่ปลูกสร้างอยู่เดิมดัดแปลงอาคารให้เหมาะสมที่จะใช้เป็นโรงพยาบาล และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1949 ให้ชื่อว่า "โรงพยาบาลกรุงเทพฯคริสเตียนพยาบาล " โดยมี ฯพณฯ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

        การดำเนินกิจการของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนในช่วง 4-5 ปีแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ป่วยมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาคารเก่าคับแคบลงโรงพยาบาลจึงได้ดำเนินการก่อ สร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้นขึ้นหลังหนึ่ง เพื่อเปิดเป็นแผนกรับผู้ป่วยนอก แผนกธุรการ แผนกทันตกรรม แผนกชันสูตรโรค ห้องนมัสการ และแผนกเภสัชกรรม

 

        จากจำนวนคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับตัวอาคารหลังเก่าที่ดัดแปลงมาใช้เป็นโรงพยาบาลเริ่มจะไม่เหมาะสม ทางโรงพยาบาลจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง อาคารหลังใหม่ที่ใหญ่และทันสมัยกว่า มีการหาเงินทุนที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยการจัดฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ เรื่อง "80 วันรอบโลก" และในค่ำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958โรงพยาบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทอดพระเนตรภาพยนตร์ในรอบนี้และยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่ม

 

        ต่อมาในปีค.ศ.1960 ทางโรงพยาบาลได้ก่อสร้างอาคารศัลยกรรมขึ้นอีกหลังหนึ่ง จากเงินบริจาคของคุณหญิงเมธาธิบดี โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาเสด็จฯทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1961

 

        ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.1965 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดตึกคนไข้ในของโรงพยาบาล ซึ่งภายหลังได้ตั้งชื่อว่า "อาคารประสงค์ชัยรัตน์" เพื่อเป็นที่ระลึกถึงอาจารย์นายแพทย์ประสงค์ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการท่านที่สอง

        ในปี ค.ศ.1970 โรงพยาบาลได้ก่อสร้างอาคารหอพัก 9 ชั้นเพื่อเป็นที่พักของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ชั้นล่างเป็นห้องอาหารและห้องครัวที่ทันสมัย และได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานสูง 15 ชั้นทางด้านถนนสุรวงศ์ในนาม "อาคารมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (CCT)"และอาคารจอดรถ 10 ชั้นเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง

 

        นอกจากนี้ ในปีค.ศ.1981 ทางโรงพยาบาลยังได้ก่อสร้าง "อาคารหมอบรัดเลย์"ขึ้นเป็นอาคารสูง 13 ชั้นเพื่อขยายการให้บริการของโรงพยาบาลออกไป โดยได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.1987

        โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.1998 นับเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสู่มาตรฐานสากล

 

        และปี ค.ศ.2006 ได้ก่อสร้างอาคารสูง 17 ชั้นแล้วเสร็จในปี 2008 ได้อนุมัติให้ใช้ชื่อว่า "อาคารหมอแวลส์"เพื่อเป็นเกียรติแก่นายแพทย์มาร์แชลล์ ฟิลิป แวลส์ ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

        ปัจจุบันโรงพยาบาลมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับมีอาคารทั้งหมด 8 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 121,400 ตารางเมตร มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกผู้มาใช้บริการสามารถเลือกเดินทางมาใช้บริการได้ทั้งโดยรถส่วนตัว รถโดยสาร ประจำทาง รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

        โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้รับความไว้วางใจและความผูกพันจากผู้มาใช้บริการโดยตลอดและได้พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการจนปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ยึดมั่นในปณิธานที่จะให้การบริการแก่ทุกชนชั้นอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Information

Contact & Support

  • Address : 124 Silom rd Bangruk BKK 10500
  • Email : info@bch.in.th
  • Tel : 0-2625-9000, 0-2235-1000,0-2760-9000
  • Fax : 0-2236-2911    ✉ webmail
  • ขั้นตอนการพิจารณายาของ รพ.
  • ☑ แผนงานพิจารณายาเข้า รพ.  | Click |
    ☑ แบบยื่นเสนอยา | Click |
    ☑ ข้อมูลทั่วไป | Download |
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree