สายงานบริการทางการแพทย์

        เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าตลอดเวลาที่ท่านพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ท่านได้รับการดูแล เรื่องการใช้ยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นทางโรงพยาบาล จึงได้จัดทีมเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการรวมทั้งคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ในราคายุติธรรม ทางโรงพยาบาลจึงกำหนดให้ใช้ยาของทางโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ รักษาพยาบาลท่าน รวมทั้งให้ทีมเภสัชกรสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาทั้งหมดของท่าน เพื่อช่วยในการคัดกรองปัญหาจากการใช้ยา เช่น การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา(ยาตีกัน) ความไม่เข้ากันทางยา การดูแลติดตามการใช้ยาที่มี ความเสี่ยงสูง*

        ในกรณีที่ท่านเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โปรดแจ้งพยาบาลประจำหอ ผู้ป่วยทันที ทางโรงพยาบาลยินดีรับคืนและปรับเปลี่ยนยาชนิดใหม่ให้ท่าน หรือในกรณีที่ แพทย์ไม่ได้ใช้ยาที่เบิกมา ทางโรงพยาบาลรับคืนยาดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

      * บางกรณีมีความจำเป็นต้องได้รับยาทางหลอดเลือดดำ จะต้องควบคุมจำนวนที่พอเหมาะ และในระยะเวลา ที่กำหนดจึงจะช่วยผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากระยะวิกฤตนั้นได้ ทางโรงพยาบาลได้ใช้ เป็นเครื่องควบคุมการ ให้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หากท่านมีข้อสังสัยเรื่องการใช้ยา ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 02 625 9000, 02 235 1000
จ่ายเภสัชภัณฑ์และบริการผู้ป่วยนอก อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2 ต่อ 30270, 30271
จ่ายเภสัชภัณฑ์และบริการผู้ป่วยนอก อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 12 ต่อ 21260

        ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบาย ราคายุติธรรม ถูกต้องตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองระบบบริหาร คุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์

        ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบาย ราคายุติธรรม และมีความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการปรับ ปรุงในเรื่อง

 • ห้องเจาะเลือด โดยจัดให้มีที่นั่งรอ สะดวกสบาย มีระบบคิวเชิญเข้ารับบริการ
 • มีเครื่องส่องหาเส้นเลือดอัตโนมัติ( เส้นเลือด เพื่อช่วยหาเส้นเลือดให้กับผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยที่เจาะเลือดยาก หรือมองไม่เห็นเส้นเลือด โดยใช้แสงเลเซอร์ที่ไม่มี อันตรายต่อมนุษย์ เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากอเมริกาและมีเอกสารรับรองความปลอดภัย จาก FDA และ CE mark
 • ระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจาก คนที่เป็นผู้ติดบาร์โค้ด
 • การนำนวัตกรรมใหม่รูปแบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ (Total Laboratory Automation) ที่ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่การ เตรียมสิ่งส่งตรวจ (การปั่นแยก) การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จนถึงการเก็บ รักษาสิ่งส่งตรวจที่วิเคราะห์เสร็จแล้วในตู้เย็นอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด

การประกันคุณภาพตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ ท่านสามารถมั่นใจ เรื่องความปลอดภัย แม่นยำ ถูกต้องในกระบวนการบริการของเรา

 
ฝ่ายปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 625 9000, 02 235 1000 ต่อ 20110, 20111

        โรงพยาบาลมีแผนกประสานการแพทย์ ที่ให้บริการข้อมูลด้านการประเมิน ค่าใช้จ่ายในการทำหัตถการและการรักษาเบื้องต้น ตรวจสอบสิทธิด้านการรักษาพยาบาล ของท่านเบื้องต้นกับต้นสังกัด เช่น สิทธิ์สวัสดิการ, สิทธิ์ประกันสังคม, สิทธิหลัก, ประกัน สุขภาพถ้วนหน้า, ข้าราชการ เป็นต้น อีกทั้งยังประสานงานกับบริษัทประกันต่างๆ ในกรณี ที่ท่านเป็นสมาชิกประกันสุขภาพกับบริษัทประกันฯ แผนกประสานการแพทย์จะเป็นผู้ติด ตามและทบทวนค่าใช้จ่ายในการรักษาขณะที่ท่านพักรักษาในโรงพยาบาล

 
แผนกประสานการแพทย์
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02 625 9000, 02 235 1000 ต่อ 30245,30246,30247
นอกเวลาทำการติดต่อผู้ตรวจการพยาบาล

        แผนกบริการผู้ป่วยใน ให้บริการจัดห้องพักตามความต้องการและตามสิทธิ์ของท่าน และรับจองห้องพักล่วงหน้า กรณีที่มีต้นสังกัด เช่น บริษัทประกัน คู่สัญญา จะจัดเตรียม ห้องตามสิทธิ์ที่ท่านได้รับห้องพักสำหรับผู้ใช้บริการ

 อัตราค่าห้อง

แผนกบริการผู้ป่วยใน
เปิดทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 625 9000, 02 235 1000 ต่อ 30240,30241,30242

ให้บริการ งานเอกสารทางการแพทย์หลังการตรวจรักษา เช่น การขอประวัติของผู้ป่วยเพื่อทำประกัน สุขภาพกับบริษัทประกันต่างๆ การขอประวัติจากส่วนราชการและองค์กรต่างๆ การขอใบ รับรองแพทย์ ใบเคลมประกันสุขภาพและการขอเอกสารการแพทย์เพื่อศึกษาต่อ เช่นประวัติ วัคซีน เป็นต้น

แผนกเวชระเบียนและเวชสถิติให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

 • บริการลงทะเบียนผู้ใช้บริการใหม่และเก่า
 • คัดกรองอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นและสิทธิการเบิกจ่าย
 • ระบบการค้นหา จัดเก็บ การยืม คืนและการทำลายเวชระเบียน
 • บันทึกรหัสโรค รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและสถิติ

 

แผนกเวชระเบียนและเวชสถิติ
ตึกหมอแวลส์ เปิดบริการ 6.30-20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 625 9000, 02 235 1000 ต่อ 30151
ตึกหมอประสงค์ เปิดบริการ 24 ชม. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 625 9000, 02 235 1000 ต่อ 10175

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Information

Contact & Support

 • Address : 124 Silom rd Bangruk BKK 10500
 • Email : info@bch.in.th
 • Tel : 0-2625-9000, 0-2235-1000,0-2760-9000
 • Fax : 0-2236-2911    ✉ webmail
 • ขั้นตอนการพิจารณายาของ รพ.
 • ☑ แผนงานพิจารณายาเข้า รพ.  | Click |
  ☑ แบบยื่นเสนอยา | Click |
  ☑ ข้อมูลทั่วไป | Download |
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree