สายการพยาบาล

        โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีทีมงานพยาบาลที่มีประสบการณ์ที่ได้ผ่านการอบรม การดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง เฉพาะโรคและมีบุคลากรที่เอาใจใส่ดูแลท่านตลอดเวลาที่ท่านพัก รักษาตัวและใช้บริการคลินิกต่างๆ ของแต่ละภาควิชาภายในโรงพยาบาล ซึ่งได้แก่

การพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม

ตั้งอยู่ที่อาคารหมอแวลส์ ชั้น 4 ประกอบด้วย

แผนกห้องคลอด : มีจำนวนเตียงสำหรับการให้บริการ โดยแบ่งเป็น เตียงรอคลอด 4 เตียง คลอด 4 เตียง เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 30450,30451

แผนกหลังคลอด แผนกแวลส์ 4 : มีจำนวนห้อง 22 ห้อง โดยแบ่งเป็น ให้บริการดูแล พยาบาลผู้ใช้บริการกลุ่มมารดาหลังคลอดปกติและผ่าตัดคลอด กลุ่มหญิงตั้งครรภ์เจ็บครรภ์ ก่อนกำหนด รวมทั้งโรคของสตรีที่ไม่มีการติดเชื้อและไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ

โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 30430,30431

แผนกเด็กแรกเกิด : ให้การบริบาลเด็กแรกเกิด ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,800 กรัมขึ้นไป ที่ไม่อยู่ ในภาวะวิกฤติ โดยดูแลรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิต วิญญาณ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ให้ครอบครัวมีความสามารถในการดูแลทารกได้อย่างมั่นใจ

โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 30440,30441

การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

ตั้งอยู่ที่อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 3 ประกอบด้วย

แผนกห้องผ่าตัด : ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ใช้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่มารับ การรักษาด้วยการผ่าตัดทุกชนิด รวมถึงการส่องกล้อง ยกเว้น การผ่าตัดหัวใจและการปลูก ถ่ายอวัยวะ มีห้องผ่าตัด 6 ห้อง เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงและพร้อมให้บริการในรายฉุกเฉิน ได้ภายใน 10 นาที

โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 20310,20311

แผนกวิสัญญี : บริการให้ยาระงับความรู้สึก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อม เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมโดยมุ่งให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อน และภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด

โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 20320,20329

แผนกผู้ป่วยในศัลยกรรม : มี 3 หน่วยงาน ได้แก่

 • แผนกแวลส์ 6 ตั้งอยู่ที่อาคารหมอแวลส์ ชั้น 6
 • แผนกแวลส์ 7 ตั้งอยู่อาคารหมอแวลส์ชั้น 7
 • แผนกแวลส์ 8 ตั้งอยู่ที่อาคารหมอแวลส์ชั้น 8

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ใช้บริการกลุ่มศัลยกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ

การพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ใช้บริการกลุ่มอายุรกรรม ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปประกอบด้วย 4 หน่วยงานได้แก่

 • แผนกบรัดเลย์ 8 ตั้งอยู่ที่อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 8 และแผนกแวลส์ 9 ตั้งอยู่ที่อาคารหมอแวลส์ ชั้น 9
  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการให้บริการผู้ใช้บริการที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง Telemetryโทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 30830,30831
 • แผนกแวลส์ 10 ตั้งอยู่ที่อาคารหมอแวลส์ ชั้น 10
  มีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ใช้บริการที่ต้องใช้ห้องแยก (Isolate) จากกลุ่มโรคติดเชื้อที่อยู่ในระยะแพร่กระจายโทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 31030,31031
 • แผนกแวลส์ 11 ตั้งอยู่ที่อาคารหมอแวลส์ ชั้น 11
  มีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ใช้บริการโรคมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยยาเคมี บำบัด/และการรับยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอกในวันอังคารและวันเสาร์เวลา 08.00-16.00 น.โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 31130,31131

การพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

แผนกผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ใช้บริการกุมารเวชกรรมผู้ป่วย ในที่อายุตั้งแต่แรกเกิด-15 ปี และไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ ประกอบด้วย 2 หน่วยงานได้แก่

 • แผนกบรัดเลย์ 10 : ตั้งอยู่ที่อาคารหมอบรัดเลย์ชั้น 10โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 31030,31031
 • แผนกแวลส์ 16 : ตั้งอยู่ที่อาคารหมอแวลส์ชั้น 16โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 31530,31531

การพยาบาลศัลยกรรม

แผนก ไอซียู บรัดเลย์ 3 ตั้งอยู่ที่อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 3 รับผู้ป่วยจำนวน 8 เตียง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ใช้บริการศัลยกรรมอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่อยู่ในภาวะวิกฤติทั้งก่อนและ หลังผ่าตัด

โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 20330,20331

การพยาบาลอายุรกรรม

แผนก ไอซียู และซีซียู บรัดเลย์ 9 ตั้งอยู่ที่อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9 มีจำนวนเตียงสำหรับรับผู้ใช้บริการเข้าพักรักษาทั้งหมด 15 เตียง โดยแบ่งส่วนบริการออกเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียดของการให้บริการ ดังนี้

โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 20920,20921

การพยาบาลกุมารเวชกรรม

แผนกแวลส์ 17 PICU ตั้งอยู่ที่อาคารหมอแวลส์ ชั้น 17 มีจำนวนเตียงสำหรับให้บริการผู้ใช้ บริการที่เข้าพักรักษาทั้งหมด 12 เตียง ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ใช้บริการกุมารเวชกรรม ที่อยู่ในภาวะวิกฤต ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี

โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 31710,31711

แผนกแวลส์ 17 NICU ตั้งอยู่ที่อาคารหมอแวลส์ ชั้น 17 มีจำนวนเตียง 10 เตียงให้บริการ ดูแลรักษาพยาบาลผู้ใช้บริการทารกแรกเกิดที่มีอายุครรภ์ 26 สัปดาห์ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 31720,31721

การพยาบาลกุมารเวชกรรม

        ทีมพยาบาลประจำหอผู้ป่วย (แยกจากทีมพยาบาลผู้ป่วยนอก) จะคอยดูแลประเมิน อาการท่านและประสานงานกับแพทย์โดยการพยาบาลที่ท่านจะได้รับตลอดระยะเวลาที่ท่าน พักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีดังนี้

1. การดูแลความสุขสบาย

 • ดูแลทำความสะอาดปาก-ฟัน (เช้า-เย็น)
 • เช็ดตัว เช้า-เย็น
 • ดูแลช่วยเหลือพลิกตะแคงตัว, จัดท่า-เปลี่ยนท่า, ช่วยเหลือในการเดินไป-มา (Ambulate)
 • ดูแลความสะอาด, จัดสิ่งแวดล้อม, เปลี่ยนผ้าปูที่นอน-ปลอกหมอน-ผ้าห่ม,แจกน้ำดื่ม-กระดาษชำระ-หนังสือพิมพ์

2. การดูแลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

 • อุ่นอาหาร
 • ป้อนอาหาร/ นม (สำหรับทารก-เด็ก), ช่วยเหลือให้ได้รับประทานอาหาร

3. การดูแลเกี่ยวกับการขับถ่าย

 • เช็ดทำความสะอาดหลังการขับถ่าย

4. การเฝ้าระวังตรวจเยี่ยมอาการ

 • เดินตรวจเยี่ยมอาการอย่างน้อย 2 ครั้ง/ เวร
 • วัดชีพจรและตวงปริมาณปัสสาวะ

5. การให้ข้อมูล, คำปรึกษา, ติดต่อประสานงาน, การจัดเตรียมจำหน่าย

 • การติดต่อประสานงานเพื่อการดูแลดูแลรักษา การปรึกษาระหว่างทีมสุขภาพภายใน/ภายนอกโรงพยาบาล
 • การให้ข้อมูล, ความรู้, คำแนะนำเรื่องโรค, การช่วยเหลือ-จัดเตรียมตัวก่อนกลับบ้าน

6. การดูแลช่วยเหลือเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษา

 • ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายเพื่อการส่งตรวจ-รักษาในโรงพยาบาล เช่น ส่งทำ X-ray, EKG, กายภาพบำบัด, ผ่าตัด, ไอซียู
 • จัด-แจกยารับประทาน, ยาหยอด, ยาทา และยาป้ายต่างๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Information

Contact & Support

 • Address : 124 Silom rd Bangruk BKK 10500
 • Email : info@bch.in.th
 • Tel : 0-2625-9000, 0-2235-1000,0-2760-9000
 • Fax : 0-2236-2911    ✉ webmail
 • ขั้นตอนการพิจารณายาของ รพ.
 • ☑ แผนงานพิจารณายาเข้า รพ.  | Click |
  ☑ แบบยื่นเสนอยา | Click |
  ☑ ข้อมูลทั่วไป | Download |
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree